У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - рестриктивни поступак

Јавне набавке велике вредности - рестриктивни поступак

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1.1.33-1/2014 -РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Конкурсна документација објављена је на Порталу јавних набавки 30.04.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН бр. 1.1.33-1/2014, -РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА
Партија 1- Резервни делови за трактор марке „Прима ТТ 830 S“ и трактор AGT 830 са прикључцима 34913000- разни резервни делови
Партија 2- Делови за тракторе тип „RONDO“ са прикључцима
34913000- разни резервни делови.

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд