• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ОП ЈН 1.1.84/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – ринфуз, Партија 2 – Ризла

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.08.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ОП ЈН 1.1.84/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – ринфуз, Партија 2 – Ризла
Назив и ознака из општег речника набавки
44911000 мермер и кречњачки камен за грађевинарство

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.09.2019. до 09:00
Јавно отварање понуда:
20.09.2019. у 09:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.1.26/2019- РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЈЕДНОГОДИШЊИХ ВРСТА У ПРОИЗВОДНИМ ТАЦНАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана20.08.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

1.1.26/2019- РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЈЕДНОГОДИШЊИХ ВРСТА У ПРОИЗВОДНИМ ТАЦНАМА
031211000 – Хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.09.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.09.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.92 /2019- НАБАВКА ЧИСТИЛИЦА И УСИСИВАЧА-КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.08.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

42990000– Разни уређаји за посебне намене

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.09.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
18.09.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 92 19

Обавештење о закљученом уговору 1 1 92 19

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.3.5/2019 Радови на постављању и поправци гуменог застора од ливене гуме

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.08.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.3.5/2019 Радови на постављању и поправци гуменог застора од ливене гуме

45432111-радови на постављању флексибилних подних облога

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=223001

Рок за достављање понуда:
17.09.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
17.09.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.40/2019 - НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА – ПРИРОДНИ ГАС

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

09123000- природни гас

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.08.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
26.08.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 40 2019

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.48/2019 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ - Делови за моторне косачице марке "BCS"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.48/2019 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ - Делови за моторне косачице марке "BCS"
34913000 – Разни резервни делови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=220583

Рок за достављање понуда:
15.08.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
15.08.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд