У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

1.2.9/2020 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, Партија 3-Ремонт –поправка цилиндара

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.06.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

1.2.9/2020 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, Партија 3-Ремонт –поправка цилиндара
50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=243227

Рок за достављање понуда:
29.07.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
29.07.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.34/2020 -УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ, ПАРТИЈА 2 –УСЛУГА ИЗРАДЕ ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.06.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

79800000 – услуге штампања и сродне услуге

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.07.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.07.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена Конкурсне документације 23.06.2020. 

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1 2 34 20 п2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.26/2020 Репро материјал једногодишњих врста у производним тацнама

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.06.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.26/2020 Репро материјал једногодишњих врста у производним тацнама
031211000 – Хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=242448

Рок за достављање понуда:
14.07.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
14.07.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.25/2020 УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ, Партија 9 - Редован сервис у гарантном року за грађевинске машине bob cat марке "SUNW ARD SWL 3220"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.06.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.25/2020 УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Партија 9 - Редован сервис у гарантном року за грађевинске машине bob cat марке "SUNW ARD SWL 3220"

Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 9-50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.07.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.07.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 1 2 25 2020 П9

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.2 /2020- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ, Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.06.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.2 /2020- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ,
Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија

44110000 -грађевински материјали

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.07.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
07.07.2020. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.59/2020 - ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 1 -Акумулатори

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.05.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.59/2020 - ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 1 -Акумулатори

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
30.06.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
30.06.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 59 2020 П1 080620

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд