У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН бр.1.1.47/2019- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА, Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН бр.1.1.47/2019- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА,
Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима

Назив и ознака из општег речника набавки:
34913000- разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234261

Рок за достављање понуда:
19.02.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.02.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.1.51/2019 - ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "IMT BOLJEVAC"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.01.2020.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.51/2019 - ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "IMT BOLJEVAC"

34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.02.2020.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
18.02.2020.године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 кон.док.

ПРИЛОГ 2 кон.док.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 27.01.2020.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.1.50/2019 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ И МОТОКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА-Делови за мотокултиваторе марке "IMT 506 и 509 " са прикључцима и делови за једноосовинске тракторе "MAESTRAL" и "GOLDONI",

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.50/2019 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ И МОТОКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА-Делови за мотокултиваторе марке "IMT 506 и 509 " са прикључцима и делови за једноосовинске тракторе "MAESTRAL" и "GOLDONI",

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.02.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
14.02.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ  Конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.16 /2019- БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 3-Потрошни материјал (саргија,манила,гуртне) за заштиту дрворедних садница

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.12.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.16 /2019- БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 3-Потрошни материјал (саргија,манила,гуртне) за заштиту дрворедних садница

44800000 Боје,лакови и смоле

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.01.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
24.01.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П3

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.53/2019.- ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 2-Филтери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.12.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.53/2019.- ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 2-Филтери

34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.01.2020.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
10.01.2020.године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 Конкурсне документације

ПРИЛОГ 2 Конкурсне документације

Појашњење и одговор на питање 18.12.2019.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

ЈН 1.1.10/2019 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА Партија 3 –Травни бусен

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.12.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

#####

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.01.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.01.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд