У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

JН 1.1.97/2015 – МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.10.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
JН 1.1.97/2015 – МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ
Партија 1- Хоризонтална заштита за дрворедне саднице
Партија 2- Метални профили ( материјал од гвожђа и лима)
44316400 – метални производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
01.12.2015. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
01.12.2015. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Одлука о додели П1
Одлука о додели П2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права П1

Одлука о додели П1-2

ЈН 1.1.56/2015 Трактор са бургијом за иверање пањева, ком 1

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.10.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
Трактор са бургијом за иверање пањева,ком 1, ЈН 1.1.56/2015
16700000-Трактори

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

ЈН 1.1.95./2015 - РИЗЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.09.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке
ЈН 1.1.95/2015-РИЗЛА
44911000- мермер и кречњачки камен за грађевинарство

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
30.10.2015.год. до 11:00
Јавно отварање понуда:
30.10.2015.год у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели

ЈН 1.2.60/2015 – УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, Партија 2 Услуга мобилног интернета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.08.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке
ЈН бр. 1.2.60/2015 – УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, Партија 2- Услуга мобилног интернета
72400000- услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.09.15. до 9 :00 часова
Јавно отварање понуда:
18.09.15. у 9:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.31 /2015- УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.07.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
ЈН 1.2.31 /2015- УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1 -За реуматолошка обољења - 92000000 - Услуге у области рекреације, културе и спорта
Партија 2 -За јачање имунитета - 92000000 - Услуге у области рекреације, културе и спорта.
Јавна набавка је обликована по партијама.
Партија 1 -За реуматолошка обољења
Партија 2 -За јачање имунитета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.09.2015. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
11.09.2015. године у 13 часова и 15 минута

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.29./2015- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.05.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
ЈН 1.1.29/2015- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
Партија 4- Материјал за заливне системе : 43323000 –опрема за наводњавање
Партија 5- Електро материјал: 31711000 – електронски материјал

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.06.2015. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.06.2015. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд