У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.46/2015 ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана ##.##.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

#####

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
#####
Јавно отварање понуда:
#####

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02 .12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
ЈН 1.1.46/2015ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ
Партија 1 -Зимска радна одећа, 35113400 -заштитна и сигурносна одећа
Партија 2 - Специјална заштитна средства, 18143000- заштитна опрема
Партија 3- Заштитне рукавице, 18143000 -заштитна опрема
Партија 4- Униформе и заштитна средства, 35113400 -заштитна и сигурносна одећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

ЈН 1.1.29/2015 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ Партија 1-Водоводни материјал, Партија 2- Резервни делови за уграђену санитарну опрему Партија 3- Нова санитарна галантерија

Одлука о додели П2

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
ЈН 1.1.29/2015 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
Партија 1-Водоводни материјал,
Партија 2- Резервни делови за уграђену санитарну опрему
Партија 3- Нова санитарна галантерија
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 1-Водоводни материјал- 44115210 – водоинсталатерски материјал
Партија 2- Резервни делови за уграђену санитарну опрему- 39300000-разна опрема
Партија 3- Нова санитарна галантерија- 39300000-разна опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

JН 1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ, Партија 1 - Услуга физичко-техничког обезбеђења

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
JН1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ,
Партија 1- Услуга физичко-техничког обезбеђења
79710000 – услуге обезбеђења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Н 1.1.101/2015 – БОЈЕ И ЛАКОВИ Партија 1 - Боје и лакови за метал и дрво Партија 2- Фарбарско молерски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
JН1.1.101/2015–БОЈЕ И ЛАКОВИ
Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво
Партија 2- Фарбарско молерски материјал
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво : 44800000 –боје, лакови и смоле
Партија 2- Фарбарско молерски материја: 24960000 –Разни хемијски производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.12. 2015. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.12. 2015. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рокa

Одлука о додели П1

 

Остала обавештења

JН 1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ, Партија 2 - Услуга видео надзора над објектима (са пратећом опремом)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
JН 1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ,
Партија 2- Услуга видео надзора над објектима ( са пратећом опремом)
79714000 – услуге надзора

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:

10.12.2015. године до 13 часова

Јавно отварање понуда:

10.12.2015. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 1

Остала обавештења

Одлука о додели

ЈН 1.1.11/2015 - ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
ЈН 1.1.11/2015-ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 1-Дрворедне саднице, 03451100 –Саднице
Партија 2-Високи и средњи лишћари, 03451100 –Саднице
Партија 3-Високи и средњи четинари, 03411000- четинарско дрво
Партија 4-Лишћарско и четинарско шибље, 03121100- Живе биљке, луковице, гомољи, корење , резнице
Партија 5-Парковске саднице, 03451100 саднице

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

© ЈКП Зеленило-Београд