У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.4/2015 ТУЦАНИК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ТУЦАНИК, ЈН бр. 1.1.4/2015

44113140-туцаник

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.01.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.01.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештењa

Одлука о додели

 

JН 1.1.99/2015 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 1- Резана грађа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН1.1.99/2015 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 1- Резана грађа

03419100 – производи од дрвне грађе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.01.2016. до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
19.01.2016. у 11:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.53/2015 КИПЕР 2Т, ком 2

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

КИПЕР 2Т, ком 2 , редни број 1.1.53/2015

Назив и ознака из општег речника набавки:
16600000 специјалне пољопривредне или шумарске машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.01.2016. до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
18.01.2016. у 11:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена 1 конкурсне документације 080116
Измена 1 конкурсне документације 080116

Остала обавештења

Одлука о додели

ЈН 1.2.4/2015 - РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.4 /2015 -РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

50114000 Услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.01.2016. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
15.01.2016. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Прилог конкурсне документације

Одлука о додели

Остала обавештења

ЈН 1.1.55/2015 ХТП 22м - Хидраулична зглобно телескопирајућа платформа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
1.ХТП 22м- Хидраулична зглобно телескопирајућа платформа, ЈН бр. 1.1.55/2015
4300000-грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.01.2016. до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
15.01.2016. у 11:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели

ЈН 1.2.60/2015 УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 1-Услуга ADSL интернета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
ЈН 1.2.60/2015 УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 1-Услуга ADSL интернета
Назив и ознака из општег речника набавки:
72400000 – услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.01.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
14.01.2016. године у 11 часова и 15 минута

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење и додатне информације

Одговор на питање

Остала обавештења

 Одлука о додели

© ЈКП Зеленило-Београд