У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.55/2019 Кардани, лежајеви, хидраулична црева за механизацију и возила, Партија 2- Лежајеви за мобилијар

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.55/2019 Кардани, лежајеви, хидраулична црева за механизацију и возила, Партија 2- Лежајеви за мобилијар
44440000 –лежајеви

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234603

Рок за достављање понуда:
21.02.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
21.02.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одговор на питање 1

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

ЈН 1.1.55 /2019 Кардани, лежајеви, хидраулична црева за механизацију и возила, Партија 1- Лежајеви за механизацију и возила

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.55 /2019 Кардани, лежајеви, хидраулична црева за механизацију и возила, Партија 1- Лежајеви за механизацију и возила
44440000 -лежајеви

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234541

Рок за достављање понуда:
24.02.2020. године до 13 часова


Јавно отварање понуда:
24.02.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације од 14.02.2020. године

Одговор на питање од 14.02.2020. године

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.8/2019 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, Партија 7 - Ремонт-поправка делова од челика и гуме за возила и механизацију

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.8/2019 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, Партија 7 - Ремонт-поправка делова од челика и гуме за возила и механизацију
50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234397

Рок за достављање понуда:
19.02.2020.године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
19.02.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.54/2019 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 3 –Ножеви Ножеви и делови за косионе уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.54/2019 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 3 –Ножеви Ножеви и делови за косионе уређаје

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.02.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.02.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 Обавештење о закњученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.80/2019- СОФТВЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ИНТЕРНУ КЊИГУ НА ПЛАТФОРМИ ARHILEUS

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.01.20120. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

48000000 – програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.02.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
18.02.2020. године. године у 13 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 80 2019

Обавештење о закљученом уговору 1 1 80 19

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН бр.1.1.47/2019- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА, Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН бр.1.1.47/2019- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА,
Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима

Назив и ознака из општег речника набавки:
34913000- разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234261

Рок за достављање понуда:
19.02.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.02.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд