У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

1.1.69/2016- МИКСЕР ЗА БЕТОН 8М3

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

42641300 – алатне машине за обраду бетона
43413000- мешалице за бетон или малтер

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
05.04.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
05.04.2016. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена бр.1 конкурсне документације

Одлука о додели 1 1 69

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.1.8 /2016 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.02.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.03.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.03.2016. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели 1 1 8 П3

Обавештење о закљученом уговору 1 1 8 П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.9/2015 РЕМОНТ ХТП ВОЗИЛА Партија 1 -Ремонт надоградње хидрауличних платформи

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.02.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

50224000- услуге ремонта возних средстава

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.03.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.03.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.2/2016 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ, Партија 2-Грађевински разни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.02.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe: 

44110000- Грађевински материјали

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.03.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
15.03.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ОДЛУКАО ДОДЕЛИ

1.1.39/2015-РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ И МОТОКУЛТИВАТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА Партија 3-Делови за уређаје марке "IMT BOLJEVAC"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.02.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000 – разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.03.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.03.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oдлука о додели

ЈН 1.1.40./2015- ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ Партија 3- Акумулатори Партија 4 –Филтери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.02.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 3 – акумулатори: 31400000 акумулатори,примарне ћелије и примарне батерије
Партија 4 – филтери: 34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

© ЈКП Зеленило-Београд