• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.31/2015 -Делови за теретна возила марке „ФАП“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.01.2016. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
ЈН 1.1.31/2015 -Делови за теретна возила марке „ФАП“
34330000 – резервни делови за теретна возила, доставна возила.

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.02.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.02.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.65/2015. ПАНЕЛИ ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.01.2016. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.65/2015.ПАНЕЛИ ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ

44175000 – Панели

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
04.02.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.02.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели

Остала обавештења

ЈН 1.1.74/2015 МАШИНА ЗА УСИТЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНОГ ОТПАДА И ДРВНЕ МАСЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

МАШИНА ЗА УСИТЊАВАЊЕ ЗЕЛЕНОГ ОТПАДА И ДРВНЕ МАСЕ ЈН 1.1.74/2015

42996100 - уситњивачи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
02.02.2016. до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
02.02.2016. у 11:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена и допуна конкурсне документације 1

Одлука о додели

Остала обавештења

ЈН 1.1.105/2015. ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (САМОХОДНА КОСАЧИЦА СА МУЛЧЕР КОСОМ)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.105/2015.ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ(САМОХОДНА КОСАЧИЦА СА МУЛЧЕР КОСОМ)16000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.01.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
26.01.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели

Измена и допуна конкурсне документације

ЈН 1.1.4/2015 ТУЦАНИК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ТУЦАНИК, ЈН бр. 1.1.4/2015

44113140-туцаник

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.01.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.01.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештењa

Одлука о додели

 

JН 1.1.99/2015 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 1- Резана грађа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН1.1.99/2015 – ДРВНА ГРАЂА, Партија 1- Резана грађа

03419100 – производи од дрвне грађе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.01.2016. до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
19.01.2016. у 11:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд