У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.43 /2016- НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА – ПРИРОДНИ ГАС

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.08.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА – ПРИРОДНИ ГАС редни број ЈН 1.1.43 /2016
Назив и ознака из општег речника набавки: 09123000 – природни гас

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.09.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.09.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.4 /2016 - ГУМЕНЕ ПЛОЧЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.08.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44171000-плоче(грађевинарство)

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.09.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.09.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 08.08.2016.

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Oдлука о додели уговора

ЈН 1.1.51/2016 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ Партија 1- Делови за косачицу марке "HITTNER", Партија 2- Делови за моторне косачице марке "BCS"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана20.07.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000- разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=139201

Рок за достављање понуда:
23.08.2016. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
23.08.2016. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 51 П1

Одлука о додели 1 1 51 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П1

ЈН 1.1.46 /2016 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.07.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.46 /2016 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=138007

Рок за достављање понуда:
04.08.2016. године до 11 час
Јавно отварање понуда:
04.08.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

 

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.06.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Партија 1-Сервис-поправка возила тип "MERCEDES"
Партија 2-Сервис-поправка возила тип "FAP"
Партија 3- Сервис-поправка возила марке "IVECO“
Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR
Партија 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE",
Партија 6- Сервис-поправка возила марке "OPEL", "KALOS" и "ПУНТО" ,
Партија 7-Сервис-поправка путничког возила марке "ЗАСТАВА и ЛАДА"

Партија 1-50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 2-50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 3-50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 4-50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 5-50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 6-50112200- услуге одржавања аутомобила
Партија 7-50112200- услуге одржавања аутомобила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
27.07.2016. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
27.07.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П1 1.2.11

ПРИЛОГ П2 1.2.11

ПРИЛОГ П3 1.2.11

ПРИЛОГ П4 1.2.11

ПРИЛОГ П5 1.2.11

ПРИЛОГ П6 1.2.11

ПРИЛОГ П7 1.2.11

Измена ПРИЛОГА 3 конкурсне документације 120716

Измена ПРИЛОГА 3 конкурсне документације 120716

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П3

Одлука о обустави поступка П5

Обавештење о обустави поступка П5

Одлука о додели уговора П7

Одлука о додели уговора П6

Одлука о обустави 1 2 11 Партија 1

Одлука о обустави 1 2 11 Партија 4

Обавештење о обустави 1 2 11 Партија 1

Обавештење о обустави 1 2 11 Партија 4

Одлука о додели уговора 1 2 11 П3

Обавештење о закљученом уговору П6

Обавештење о закљученом уговору П7

Одлука о обустави 1 2 11 Партија 2

Обавештење о обустави 1 2 11 Партија 2

ЈН 1.2.9/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.06.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:ЈН 1.2.9/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
Партија 1-Ремонт-поправка корпи квачила и фрикционих делова,
Партија 2-Ремонт-поправка делова за преносне механизме
Партија 3-Ремонт -поправка
цилиндара,
Партија 4- Ремон-поправка гибња и ковачки радови,
Партија 6- Ремонт и сервисирање
хладњака, ауспуха и интеркулера,
Партија 7-Ремонт-поправка пумпе високог притиска и дизни,
Партија 8- Ремонт-поправка делова од
челика и гуме за возила и механизацију

50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београдаhttps://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=137321

Рок за достављање понуда:
26.07.2016. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
26.07.2016. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П1 конкурсне документације

ПРИЛОГ П2 конкурсне документације

ПРИЛОГ П3 конкурсне документације

ПРИЛОГ П4 конкурсне документације

ПРИЛОГ П6 конкурсне документације

ПРИЛОГ П7 конкурсне документације

ПРИЛОГ П8 конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Појашњење конкурсне документације 05.07.16

Остала обавештења

Oдлука о додели П8- Ремонт поправка делова од челика и гуме

Одлука о додели П7-Ремонт-поправка пумпе високог притиска и дизни

Одлука о додели П1- Ремонт-поправка корпи квачила и фрикционих делова

Одлука о додели П2-Ремонт-поправка делова за преносне механизме

Одлука о додели П6- Ремонт и сервисирање хладњака, ауспуха и интеркулера

Одлука о додели П3-Ремонт-поправка цилиндра

Одлука о додели П4-Ремонт-поправка гибња и ковачки радови

Обавештење о закљученом уговору П8- Ремонт поправка делова од челика и гуме

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П7

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П6

Обавештење о закљученом уговору П4

 

 

 

© ЈКП Зеленило-Београд