• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

JН 1.1.13/2016 – УКРАСНЕ ТРАВЕ, СУКУЛЕНТИ И ВИШЕГОДИШЊЕ ЗЕЉАСТЕ БИЉКЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.13/2016 – УКРАСНЕ ТРАВЕ, СУКУЛЕНТИ И ВИШЕГОДИШЊЕ ЗЕЉАСТЕ БИЉКЕ

03451100 – саднице

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=129990

Рок за достављање понуда:
21.04.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.04.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.36/2016- УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА Партија 1- Осигурање возила Партија 2- Осигурање имовине Партија 3- Колективно осигурање запослених

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

66510000- услуге осигурања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

ЈН 1.1.9 /2016 - ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 6-Лаванда

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03121000-Хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.04.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
15.04.2016. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњење

Одлука о додели уговора 1 1 9 П6

Обавештење о закљученом уговору 1 1 9 П6

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.11/2016.-БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.11/2016.-БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦВЕТНЕ ЗИДОВЕ
03451100 –Саднице

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=129249

Рок за достављање понуда:
12.04.2016.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.04.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење о закљученом уговору

1.1.69/2016- МИКСЕР ЗА БЕТОН 8М3

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

42641300 – алатне машине за обраду бетона
43413000- мешалице за бетон или малтер

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
05.04.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
05.04.2016. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена бр.1 конкурсне документације

Одлука о додели 1 1 69

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.1.8 /2016 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.02.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.03.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.03.2016. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели 1 1 8 П3

Обавештење о закљученом уговору 1 1 8 П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд