• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

JН 1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ, Партија 1 - Услуга физичко-техничког обезбеђења

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
JН1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ,
Партија 1- Услуга физичко-техничког обезбеђења
79710000 – услуге обезбеђења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Н 1.1.101/2015 – БОЈЕ И ЛАКОВИ Партија 1 - Боје и лакови за метал и дрво Партија 2- Фарбарско молерски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
JН1.1.101/2015–БОЈЕ И ЛАКОВИ
Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво
Партија 2- Фарбарско молерски материјал
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво : 44800000 –боје, лакови и смоле
Партија 2- Фарбарско молерски материја: 24960000 –Разни хемијски производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.12. 2015. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.12. 2015. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рокa

Одлука о додели П1

 

Остала обавештења

JН 1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ, Партија 2 - Услуга видео надзора над објектима (са пратећом опремом)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
JН 1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ,
Партија 2- Услуга видео надзора над објектима ( са пратећом опремом)
79714000 – услуге надзора

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:

10.12.2015. године до 13 часова

Јавно отварање понуда:

10.12.2015. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 1

Остала обавештења

Одлука о додели

ЈН 1.1.11/2015 - ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
ЈН 1.1.11/2015-ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 1-Дрворедне саднице, 03451100 –Саднице
Партија 2-Високи и средњи лишћари, 03451100 –Саднице
Партија 3-Високи и средњи четинари, 03411000- четинарско дрво
Партија 4-Лишћарско и четинарско шибље, 03121100- Живе биљке, луковице, гомољи, корење , резнице
Партија 5-Парковске саднице, 03451100 саднице

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

JН 1.1.97/2015 – МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.10.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
JН 1.1.97/2015 – МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ
Партија 1- Хоризонтална заштита за дрворедне саднице
Партија 2- Метални профили ( материјал од гвожђа и лима)
44316400 – метални производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
01.12.2015. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
01.12.2015. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Одлука о додели П1
Одлука о додели П2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права П1

Одлука о додели П1-2

ЈН 1.1.56/2015 Трактор са бургијом за иверање пањева, ком 1

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.10.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
Трактор са бургијом за иверање пањева,ком 1, ЈН 1.1.56/2015
16700000-Трактори

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

© ЈКП Зеленило-Београд