• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.85/2016- СОФТВЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНАТА-НАДОГРАДЊА (постојећег софтверског производа„Archilleus“)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.04.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

48000000- програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.05.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.05.2016. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације 13042016

Одлука о додели уговора 1 1 85

Обавештење о закљученом уговору 1 1 85

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

JН 1.1.1/2016 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.1/2016 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз
44111200 – цемент
44113000 – материјал за изградњу путева

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.05.2016. године до 09:00 часова
Јавно отварање понуда:
06.05.2016. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.49 /2016 - Делови за уређаје марке "STIHL"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.49 /2016 - Делови за уређаје марке "STIHL"
Назив и ознака из општег речника набавки:
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=130782

Рок за достављање понуда:
06.05.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
06.05.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ Конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈН 1.1.40/2016- ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА Партија 1-Безоловни моторни бензин ЕВРОПРЕМИЈУМ 95 Партија 2-Гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1-Безоловни моторни бензин ЕВРОПРЕМИЈУМ 95 : 09132000 Бензин
Партија 2-Гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ : 09000000 Нафтни деривати,гориво, ел енергија и др. извори енергије

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

 

ЈН 1.2.12/2015 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА Партија 3-Сервис грађевинске машине БУЛДОЗЕР марке "CAT" Партија 4-Сервис за надоградњу ротопресе Партија 5-Сервис за надоградњу цистерне Партија 6-Сервис за надоградњу миксера

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.12/2015 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА
Партија 3-Сервис грађевинске машине БУЛДОЗЕР марке "CAT"
Партија 4-Сервис за надоградњу ротопресе
Партија 5-Сервис за надоградњу цистерне
Партија 6-Сервис за надоградњу миксера

Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 3-98300000-разне услуге
Партија 4-50114000-услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 5-50114000-услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 6- 50114000-услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=130588

 

JН 1.1.10/2016 – БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ, Партија 3- Луковице

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.10/2016 – БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ, Партија 3- Луковице

031211000 – хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.04.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.04.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд