У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.114/2016 - КОМПОСТЕР СИТО

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.09.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

КОМПОСТЕР СИТО, редни број ЈН 1.1.114/2016
Назив и ознака из општег речника набавки: 1600000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.10.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.10.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 114 290916

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.32/2016-УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ, Партија 1 -За реуматолошка обољења Партија 2 -За јачање имунитета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.09.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.32/2016-УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ,
Партија 1 -За реуматолошка обољења
Партија 2 -За јачање имунитета

92000000 - Услуге у области рекреације, културе и спорта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=142169

Рок за достављање понуда:
04.10.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.10.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о обустави поступка П1

 Обавештење о закљученом уговору П2

Oбавештење о обустави поступка П1 За реуматолошка обољења

Одлука о додели уговора П2

ЈН 1.1.2 /2016 - Грађевински материјал -производи, Партија 3-Бетон

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.08.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe: ЈН 1.1.2 /2016 - Грађевински материјал -производи, Партија 3-Бетон
Назив и ознака из општег речника набавки: 44114000 –бетон

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=140695

Рок за достављање понуда:
13.09.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
13.09.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом угову

Одлука о додели

ЈН 1.1.19/2016 -ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ДЕЧИЈЕ РЕКВИЗИТЕ Партија 1-Метални делови за дечије реквизите Партија 4-Опрема за дечије реквизите

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.08.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

43325000 -опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

ЈН 1.1.2 /2016 - Грађевински материјал -производи, Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.08.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.2 /2016 - Грађевински материјал -производи, Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија , 44114200 – Производи од бетона

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=140573

Рок за достављање понуда:
09.09.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.09.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 19.08.2016.

Остала обавештења

Обевештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

ЈН 1.1.79/2016 НАБАВКА СОФТВЕРА ZA ПОТРЕБЕ РЈ ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ , ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ-НАДОГРАДЊА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана08.08.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

48000000- програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.09.2016 . године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.09.2016. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 79

Одлука о додели 1 1 79

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд