У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.76/2019 ТРАКТОРСКА КОСАЧИЦА ШИРОКОЗАХВАТНА СА КОЛЕКТОРОМ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

16000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.11.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.11.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.95/2019 - Дрвени анкери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.95/2019 - Дрвени анкери

03419100 – производи од дрвне грађе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2496594

Рок за достављање понуда:
01.11.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
01.11.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора ЈН 1 1 95

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.33/2019- УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА УСЛУГОМ МОНИТОРИНГА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.09.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.33/2019- УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА УСЛУГОМ МОНИТОРИНГА
79710000 – услуге обезбеђења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
31.10.2019. до 11:00
Јавно отварање понуда:
31.10.2019. у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одговор на питање 1

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

ЈН 1.1.86/2019- ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ - Супстрати за производњу расада

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.09.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

24000000 хемијски производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.10.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
29.10.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.91/2019 - ПУТАРСКА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.09.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34100000-моторна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.10.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
28.10.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациј

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН бр.1.1.16/2019- БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 2-Фарбарско-молерски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.09.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН бр.1.1.16/2019- БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 2-Фарбарско-молерски материјал
44800000- Боје,лакови и смоле

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.10.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.10.2019. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације 26.09.2019.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 1 1 16 19 П2

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд