У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.17/2016 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ
, редни број ЈН 1.1.17/2016
Партија 1 –Грануле за топљење снега
Партија 2 -Емулзије за чишћење снега
Партија 3- Со за топљење снега и леда ( индустријска со)

Назив и ознака из општег речника набавки: 44113910 - Материјал за зимску службу на путевима
14400000 - Со и чист натријум хлорид

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.12.2016. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
06.12.2016. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели 1 1 17 П2 261216

Одлука о додели 1 1 17 П1 291216

Одлука о додели 1 1 17 П3 291216

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П3

ЈН 1.1.112/2016 КАЛЕМЉЕНЕ ФОРМЕ ДЕНДРО МАТЕРИЈАЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.112/2016 КАЛЕМЉЕНЕ ФОРМЕ ДЕНДРО МАТЕРИЈАЛА

03451100 –Саднице

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=146895

Рок за достављање понуда:
06.12.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
06.12.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

JН 1.1.32/2016 – ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 5- Електро материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.10.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

31711000 – електронски материјал

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
 18.11.2016. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
18.11.2016. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Појашњење и додатне информације

Појашњење од 03.11.2016.

Појашњење 2 1 1 32 П5 07.11.2016

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.1.7 /2016- ДРВНА ГРАЂА, Партија 3-Дрвени анкери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.10.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.7 /2016- ДРВНА ГРАЂА, Партија 3-Дрвени анкери
349282210- дрвени стубови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=145436

Рок за достављање понуда:
18.11.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
18.11.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одговор на питање за ЈН1.1.7П3

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели П3

ЈН 1.1.87 /2016- БАГЕР-РОВОКОПАЧ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.10.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

43300000-грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=145079

Рок за достављање понуда:
14.11.2016. године. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
14.11.2016. године. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

ЈН 1.2.9/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, Партија 9- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за израду мобилијара

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.10.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=144379

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.11.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.11.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 2 9 П9

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд