У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

МОТОРНЕ САМОХОДНЕ КОСАЧИЦЕ редни број ЈН број 1.1.102/2016

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

16000000 – пољопривредне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.12.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.12.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 102

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.83/2016-СОФТВЕР ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ (надоградња постојећег софтверског производа„Archilleus“)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

48000000- програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.12.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.12.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 83 190117

Обавештење о закљученом уговору 1 1 83

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

 

 

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ, Партија 2-Резервни делови за трактор марке "IMT", "IМR" и "BELARUS редни број JН 1.1.47/2016

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000 – разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
16.12.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
16.12.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 2 конкурсне документације

Одлука о додели уговора ЈН 1.1.47/2016

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.1.105/2016 - ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, редни број ЈН 1.1.105/2016
Назив и ознака из општег речника набавки: 43300000 – грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.12.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
13.12.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 18.11.2016.

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Измена и допуна конкурсне документације 18.11.2016.

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА 10.11.2016. године

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Партија 1-Сервис-поправка возила тип "MERCEDES"
Партија 2-Сервис-поправка возила тип "FAP"
Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR
Партија 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE"

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=147310

Рок за достављање понуда:
12.12.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.12.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог 1 кон.док. ПАРТИЈА1

Прилог 2 кон.док. ПАРТИЈА 2

Прилог 4 кон.док. ПАРТИЈА 4

Прилог 5 кон.док. ПАРТИЈА 5

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговору П2

Одлука о додели П5

Обавештење о закљученом уговору П5

Oдлука о додели П1

Одлука о додели П4

Одлука о додели П2

ЈН 1.1.61/2016 -ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ Партија 1 -Зимска радна одећа Партија 2 - Специјална заштитна средства Партија 3- Заштитне рукавице Партија 4- Униформе и заштитна средства

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1 - Зимска радна одећа, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа
Партија 2 – Специјална заштитна средства, 18143000 – заштитна опрема
Партија 3 – Заштитне рукавице, 18143000 – заштитна опрема
Партија 4 – Униформе и заштитна средства, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.12.2016. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
13.12.2016. године у 12 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 61 П3

Измена и допуна конкурсне документације од 30.11.2016.

Одговор 1 1 61 П1

Одговор 1 1 61 П3

Одговор 1 1 61 П1 од 29.11.2016.

Одговор 1 1 61 П1 од 01.12.2016.

Измена и допуна кон.док.02.12.2016.

Одговор 1 1 61 П1 05122016

Одговор 1.1.61 П1 од 06.12.2016.

Обавештење о продужетку рока 2 081216 1 1 61 П1П2п3П4

Одговор 1 1 61П1 081216

Одговор 1.1.61 П4 08.12.2016.

Измена и допуна конкурсне документације 1 1 61 П1П2П3 081216

Oдговор 1 1 61 П1 091216

Одлука о додели 1 1 61 П2 050117

Одлука о додели 1 1 61 П3 050117

Одлука о додели 1 1 61 П4 170117

Одлука о додели уговора 1 1 61 П1 190117

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 1 61 П1

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права 1 1 61 П1 16

Одлука о додели 1 1 612 П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oбавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору 1 1 61 П4

Обавештење о закљученом уговору П1вору П1

© ЈКП Зеленило-Београд