У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.53/2019.- ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 2-Филтери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.12.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.53/2019.- ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 2-Филтери

34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.01.2020.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
10.01.2020.године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 Конкурсне документације

ПРИЛОГ 2 Конкурсне документације

Појашњење и одговор на питање 18.12.2019.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

ЈН 1.1.10/2019 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА Партија 3 –Травни бусен

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.12.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

#####

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.01.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.01.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.60/2019 ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.11.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.60/2019 ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ
Партија 1 -Зимска радна одећа, униформна заштитна средства и рукавице
Партија 2 - Специјална заштитна средства

18100000 радна одећа , специјална радна одећа и прибор

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.12.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.12.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена Конкурсне документације 28.11.2019.

Појашњење конкурсне документације 12.12.2019.

Одлука о додели уговора 1 1 60 2019 П1

Одлука о додели уговора 1 1 60 2019 П2

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору  П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.38/2019- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.11.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.38/2019- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ
90910000 – услуга чишћења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
 09.12.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.12.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Појашњење конкурсне документације 1.2.38/19   од 20.11.2019.

Појашњење конкурсне документације 1.2.38/19 од 22.11.2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

ЈН 1.1.34/2019 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 2-Резервни делови за уграђену санитарну опрему

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.11.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.34/2019 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, Партија 2-Резервни делови за уграђену санитарну опрему

39300000-разна опрема

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=228998

Рок за достављање понуда:
06.12.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
06.12.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.1/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ринфуз, Партија 1 –Цемент-ринфуз

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.1/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ринфуз, Партија 1 –Цемент-ринфуз
44111200- цемент

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=228511

Рок за достављање понуда:
02.12.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
02.12.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд