• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.1/2019 Грађевински материјал – ринфуз,Партија 3 – Ризла

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана19.02.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.1/2019 Грађевински материјал – ринфуз,Партија 3 - Ризла
44911000 мермер и кречњачки камен за грађевинарство

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.03.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.9/2019- ДРВНА ГРАЂА, Партија 3 – Дрвени анкери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03419100 – производи од дрвне грађе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.03.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 9 19 П3

Обавештење о закљученом уговору 1 1 9 19 P3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.43/2019.- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.02.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.43/2019.- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
15.03.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.47/2019 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА,Партија 1-Резервни делови за трактор марке „Прима“ и трактор марке AGT 830 са прикључцима

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.47/2019 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА,Партија 1-Резервни делови за трактор марке „Прима“ и трактор марке AGT 830 са прикључцима
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=208494

Рок за достављање понуда:
15.03.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
15.03.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.52/2019 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂАЈЕ И СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.03.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
12.03.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.33/2019 -ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ, Партија 3 - Супстрати за производњу расада

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

24000000 хемијски производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.03.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1 1 33 19 п3

Обавештење о закљученом уговору 1 1 33 19 П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд