• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.33/2019 -ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ, Партија 3 - Супстрати за производњу расада

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

24000000 хемијски производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.03.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1 1 33 19 п3

Обавештење о закљученом уговору 1 1 33 19 П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.8/2019- РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, Партија 8- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за израду мобилијара

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.8/2019- РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА,
Партија 8- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за израду мобилијара

50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
13.03.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.23 /2019 - УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ,Партија 8-Редован сервис у гарантном року са неопходним поправкама за тракторе марке "Solis"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

50800000 –разне услуге поправке и одржавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.03.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 23 19 п8

Одлука о додели уговора 1 2 23 19

Обавештење о закљученом уговору 1 2 2 3 19 П8

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.16/2019- БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

1.1.16/2019- БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ,
Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво
44800000- боје, лакови и смоле

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.03.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
12.03.2019. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Одговор 1 и 2 1 1 16 19 П1

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 16 19 П1 040319

Измена конкурсне документације 1.1.16 п1 050319

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.2/2019-ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ,Партија 2-Грађевински разни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.2 /2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ,Партија 2-Грађевински разни материјал

44110000 -грађевински материјали

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
05.03.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
05.03.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна кон.док. П2 20.02.2019.

Друга измена и допуна кон. док 1 1 2 19 П2 250219

Одлука о додели уговора 1 1 2 19 П2

Обавештење о закљученом уговору 1 1 2 19 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.1/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ринфуз,Партија 2 –Расути материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.02.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.1/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ринфуз,Партија 2 –Расути материјал
44113000 материјал за изградњу путева

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=207758

Рок за достављање понуда:
05.03.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
05.03.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд