• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.41/2019 -ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ „ ФАП“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана12.07.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.41/2019 -ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ „ ФАП“
34330000 резервни делови за теретна возила, доставна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.08.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
15.08.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 1А измена

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 2А измена

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Измена и допуна конкурсне документације 1 1 41 19 12082019

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.3/2019 ТУЦАНИК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.3/2019 ТУЦАНИК
44113140-туцаник

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=220346

Рок за достављање понуда:
13.08.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
13.08.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор од 30.07.2019.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.53/2019. - ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ Партија 1- Акумулатори

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

31400000 акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.08.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.08.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 53 19 п1

Обавештење о закљученом уговору 1 1 53 19 П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.4/2019 УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.4/2019 УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

98300000-разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.08.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
09.08.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.24/2019- СЕРВИС ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.24/2019- СЕРВИС ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
50000000 – услуге поправке и одржавања

Партија 1- Сервис ,поправка за возила марке "MOVANO"
Партија 2-Сервис за тракторе "SOLIS"
Партија 3- Сервис, поправка машина за обраду биомасе марке "HUSMAN"
Партија 4- Сервис, поправка грађевинске машине марке "RHINOCEROS X8"
Партија 5- Сервис поправка грађевинске машине bob cat "SUNW ARD SWL 3220"
Партија 6- Сервис- поправка опреме уграђене на возила и механизацију за праћење ГПС

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
01.08.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
01.08.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Одлука о обустави поступка П3

Одлука о обустави поступка П4

Одлука о додели уговора П6

Одлука о обустави поступкау П5

Обавештење о обустави поступка П5

Обавештење о обустави поступка П4

Обавештење о обустави поступка П3

Обваештење о закљученом уговору П6

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.2 /2019 - Грађевински материјал -производи, Партија 1-Бетонски ивичњаци и бетонска галантерија

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44114200 – Производи од бетона

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
02.08.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
02.08.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд