У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.2/2020 -ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ,Партија 2-Грађевински разни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.04.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44110000 -грађевински материјали

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.05.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
29.05.2020. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1 1 2 2020 п2 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење озакљученом уговору 1 1 2 2020 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.60/2020 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 - Ножеви за специјалне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.04.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.60/2020 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 - Ножеви за специјалне уређаје
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=240120

Рок за достављање понуда:
25.05.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
25.05.2020. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор од 28.04.2020.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.3/2020 ТУЦАНИК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.04.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44113140 – туцаник

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.05.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
22.05.2020. године у 13 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.9/2020- ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.04.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.9/2020- ДРВНА ГРАЂА,Партија 1-Резана грађа

Назив и ознака из општег речника набавки:
34928210-дрвени стубови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=240035

Рок за достављање понуда:
22.05.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.05.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације ЈН 1.1.9/2020 П1 

Поашњење конкурсне документације ЈН 1.1.972020 П1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.78/2020- ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА Партија 1 -Безоловни моторни бензин ЕВРОПРЕМИЈУМ 95 Партија 2-Гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана26.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1 -Безоловни моторни бензин ЕВРОПРЕМИЈУМ 95 09132000 бензин
Партија 2-Гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ 09134200-9-дизел гориво

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
27.04.2020 . године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
27.04.2020. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 78 20 П2

Одлука о додели уговора 1 1 78 20 P2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П2

Одлука о додели уговора 1 1 78 2020 П1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.45/2020- УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА Партија 1- Осигурање возила Партија 2- Осигурање имовине Партија 3- Колективно осигурање запослених

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

66510000- услуге осигурања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.04.2020 . године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.04.2020. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П3

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд