У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.7/2020 МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 1- Метални профили

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.05.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.7/2020 МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 1- Метални профили
44316400 – метални производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.06.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
26.06.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1 1 7 2020 П1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.9/2020- РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА Партија 4- Ремонт-поправка гибња и ковачки радови

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.05.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.06.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
15.06.2020. године године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације 1 2 9 20 п4

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.65/2020 ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.05.2020.  године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.65/2020 ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
18143000-заштитна опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
05.06.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
05.06.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 13.05.20.

Одлука о додели уговора

Обавестење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.2/2020 -ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ,Партија 2-Грађевински разни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.04.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44110000 -грађевински материјали

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.05.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
29.05.2020. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1 1 2 2020 п2 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење озакљученом уговору 1 1 2 2020 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.60/2020 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 - Ножеви за специјалне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.04.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.60/2020 НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 1 - Ножеви за специјалне уређаје
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=240120

Рок за достављање понуда:
25.05.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
25.05.2020. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор од 28.04.2020.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.3/2020 ТУЦАНИК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.04.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44113140 – туцаник

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.05.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
22.05.2020. године у 13 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд