У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ОП ЈН 1.1.84/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – ринфуз, Партија 2 – Ризла

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.08.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ОП ЈН 1.1.84/2019 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – ринфуз, Партија 2 – Ризла
Назив и ознака из општег речника набавки
44911000 мермер и кречњачки камен за грађевинарство

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.09.2019. до 09:00
Јавно отварање понуда:
20.09.2019. у 09:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд