У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН1.1.42./2015-КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.05.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Партија 1-Хидраулична црева 34913000 разни резервни делови
Партија 2-Лежајеви 44440000 лежајеви
Партија 3- Кардани за прикључне уређаје 34913000 разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.06.2015. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
09.06.2015. године у 13 часова и 15 минута

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд