У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак
  • ЈН бр. 1.2.11/2019- СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА,ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА Партија 1- Сервис-поправка грађевинских машина марке„CAT“ Партија 2- Сервис-поправка за надоградњу ротопресе Партија 3- Сервис- поправка за надоградњу цистерне Партија 4- Сервис

ЈН бр. 1.2.11/2019- СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА,ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА Партија 1- Сервис-поправка грађевинских машина марке„CAT“ Партија 2- Сервис-поправка за надоградњу ротопресе Партија 3- Сервис- поправка за надоградњу цистерне Партија 4- Сервис

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.032019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН бр. 1.2.11/2019- СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА,ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА
Партија 1- Сервис-поправка грађевинских машина марке„CAT“
Партија 2- Сервис-поправка за надоградњу ротопресе
Партија 3- Сервис- поправка за надоградњу цистерне
Партија 4- Сервис-поправка за надоградњу миксера
Партија 5-Сервис -поправка грађевинске машине ваљак марке "BOMAG"
Партија 6-Сервис-поправка за трактор марке "LAMBORGINI RG"
Партија 7-Сервис-поправка возила "HYUNDAI"
Партија 8-Сервис-поправка за трактор "ИМТ", "БЕЛАРУС", CAME
Партија 9- Сервис- поправка уређаја марке "KUBOTA"

Назив и ознака из општег речника набавки: 50114000 - услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.04.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.04.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4

Прилог 5

Прилог 6

Прилог 7

Прилог 8

Прилог 9

Одговор 1 1 2 11 19 130319

Одлука о додели П7

Одлука о додели П8

Одлука о додели П3

Одлука о додели П5

Одлука о додели П6

Одлука о додели П1

Одлука о додели П9

Одлука о додели П2

Одлука о додели П4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ П9

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П5

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд