У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.2.60/2015 УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 1-Услуга ADSL интернета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
ЈН 1.2.60/2015 УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 1-Услуга ADSL интернета
Назив и ознака из општег речника набавки:
72400000 – услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.01.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
14.01.2016. године у 11 часова и 15 минута

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење и додатне информације

Одговор на питање

Остала обавештења

 Одлука о додели

© ЈКП Зеленило-Београд