У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.2.4/2015 - РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.4 /2015 -РЕМОНТ И СЕРВИСИРАЊЕ ТАХОГРАФА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

50114000 Услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.01.2016. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
15.01.2016. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Прилог конкурсне документације

Одлука о додели

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд