ЈН 1.1.73/2019 НАБАВКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ-ТРАКТОРА СА ПРИКЉУЧЦИМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

16000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.04.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.04.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 20.03.2019.

Измена конкурсне документације 02.04.2019.

Обавештење о закљиученом уговору

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд