У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.55/2015 ХТП 22м - Хидраулична зглобно телескопирајућа платформа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
1.ХТП 22м- Хидраулична зглобно телескопирајућа платформа, ЈН бр. 1.1.55/2015
4300000-грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.01.2016. до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
15.01.2016. у 11:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели

© ЈКП Зеленило-Београд