У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.46/2015 ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана ##.##.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

#####

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
#####
Јавно отварање понуда:
#####

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02 .12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
ЈН 1.1.46/2015ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ
Партија 1 -Зимска радна одећа, 35113400 -заштитна и сигурносна одећа
Партија 2 - Специјална заштитна средства, 18143000- заштитна опрема
Партија 3- Заштитне рукавице, 18143000 -заштитна опрема
Партија 4- Униформе и заштитна средства, 35113400 -заштитна и сигурносна одећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

© ЈКП Зеленило-Београд