У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.4/2015 ТУЦАНИК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.12.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ТУЦАНИК, ЈН бр. 1.1.4/2015

44113140-туцаник

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.01.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.01.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештењa

Одлука о додели

 

© ЈКП Зеленило-Београд