У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.29/2015 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ Партија 1-Водоводни материјал, Партија 2- Резервни делови за уграђену санитарну опрему Партија 3- Нова санитарна галантерија

Одлука о додели П2

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
ЈН 1.1.29/2015 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
Партија 1-Водоводни материјал,
Партија 2- Резервни делови за уграђену санитарну опрему
Партија 3- Нова санитарна галантерија
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 1-Водоводни материјал- 44115210 – водоинсталатерски материјал
Партија 2- Резервни делови за уграђену санитарну опрему- 39300000-разна опрема
Партија 3- Нова санитарна галантерија- 39300000-разна опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

© ЈКП Зеленило-Београд