У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.11/2015 - ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
ЈН 1.1.11/2015-ДЕНДРОЛОШКИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 1-Дрворедне саднице, 03451100 –Саднице
Партија 2-Високи и средњи лишћари, 03451100 –Саднице
Партија 3-Високи и средњи четинари, 03411000- четинарско дрво
Партија 4-Лишћарско и четинарско шибље, 03121100- Живе биљке, луковице, гомољи, корење , резнице
Партија 5-Парковске саднице, 03451100 саднице

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

© ЈКП Зеленило-Београд