У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

Н 1.1.101/2015 – БОЈЕ И ЛАКОВИ Партија 1 - Боје и лакови за метал и дрво Партија 2- Фарбарско молерски материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
JН1.1.101/2015–БОЈЕ И ЛАКОВИ
Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво
Партија 2- Фарбарско молерски материјал
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво : 44800000 –боје, лакови и смоле
Партија 2- Фарбарско молерски материја: 24960000 –Разни хемијски производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.12. 2015. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.12. 2015. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рокa

Одлука о додели П1

 

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд