У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.10/2016- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ , ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 1- Сезонски расад цвећа у сетвеним тацнама Партија 4-Семе за цвеће

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.05.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1 -Сезонски расад цвећа у сетвеним тацнама, 031211000 – Хортикултурни производи
Партија 4- Семе за цвеће, 03111900 – Семење цвећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.06.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.06.2016. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације

ПРИЛОГ 4 конкурсне документације

Oдлука о додели 1 1 0 П1

Одлука о додели 1 1 10 П4

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд