У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН бр.1.1.47/2019- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА, Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН бр.1.1.47/2019- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА,
Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима

Назив и ознака из општег речника набавки:
34913000- разни резервни делови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234261

Рок за достављање понуда:
19.02.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.02.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење о закљученом уговору

© ЈКП Зеленило-Београд