У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.3.8/2020 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА И ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.03.2020.. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.3.8/2020 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА И ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА

45112710- радови на пејзажном уређивању зелених површина

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.04.2020.године до 09:00 часова
Јавно отварање понуда:
08.04.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума 1 3 8 20

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1 3 8 20

Обавештење о закљученом уговору 1 -3 1 3 8 2020

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд