У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.3.6/2019-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗМУЉАВАЊУ ВЕЛИКИ ГАЛИЈАШ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.05.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

45221220– одводни канали и пропусти

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.06.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.06.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ODGOVOR 1 1 3 6 19 12062019

ODGOVOR 1 1 3 6 19 12062019

Одлука о додели уговора 1 3 6 2019

Обавештење о закљученог уговору 1 3 6 19

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о измени уговора

© ЈКП Зеленило-Београд