ЈН 1.3.5/2019 Радови на постављању и поправци гуменог застора од ливене гуме

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.08.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.3.5/2019 Радови на постављању и поправци гуменог застора од ливене гуме

45432111-радови на постављању флексибилних подних облога

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=223001

Рок за достављање понуда:
17.09.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
17.09.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд