У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.2.9/2020- РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА Партија 2-Ремонт-поправка делова за преносне механизме Партија 6-Ремонт-поправка пумпе високог притиска и дизни Партија 9-Ремонт-поправка машинска обрада моторне групе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана29.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.9/2020- РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
Партија 2-Ремонт-поправка делова за преносне механизме
Партија 6-Ремонт-поправка пумпе високог притиска и дизни
Партија 9-Ремонт-поправка машинска обрада моторне групе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.08.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.08.2020. године године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 6

ПРИЛОГ 9

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 6

Одлука о додели 1 2 9 20 Партија 9

Обавештење о закљученом уговору 1 2 9 2020 П2

Обавештење о закљученом уговору 1 2 9 2020 П6

Обавештење о закљученом уговору 1 2 9 20 P9

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд