У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.2.45/2020- УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА Партија 1- Осигурање возила Партија 2- Осигурање имовине Партија 3- Колективно осигурање запослених

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

66510000- услуге осигурања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.04.2020 . године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.04.2020. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П3

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд