ЈН 1.2.40/2019- УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА Партија 1- Осигурање возила Партија 2- Осигурање имовине Партија 3- Колективно осигурање запослених

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.04.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

66510000- услуге осигурања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.06.2019 . године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
28.06.2019. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Појашњење конкурсне документације 15.04.2019.

Појашњење конкурсне документације 17.04.2019.

Појашњење конкурсне документације 24.04.2019.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Oдлука о додели уговора 1 2 40 19 П1

Обавештење о закљученом уговору 1 2 40 19 П1

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије за ЈН 1 2 40 19 П2П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА 1 2 40 19 ПАРТИЈА 2 И ПАРТИЈА 3 13062019

Измена конкурсне документације 1 2 40 /19 Партија 2 и Партија 3 13.06.2019

Измена конкурсне документације 1 2 40 /19 Партија 2 и Партија 3 13.06.2019

Измена Конкурсне документације  1.2. 40 Партија 2 и Партија 3  17.06.2019.

Одлука о додели уговора 1 2 40 19 П2

Одлука о додели уговора 1 2 40 19 П3

Обавештење о закљученом уговору 1 2 40 19 П2

Обавештење о закученом уговору 1 2 40 19 П3

 

 

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд