ЈН 1.2.4/2019 УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.4/2019 УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

98300000-разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.08.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
09.08.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд