У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.2.38/2019- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.11.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.38/2019- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ
90910000 – услуга чишћења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
 09.12.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.12.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Појашњење конкурсне документације 1.2.38/19   од 20.11.2019.

Појашњење конкурсне документације 1.2.38/19 од 22.11.2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд