У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.2.34/2020 -УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ, ПАРТИЈА 2 –УСЛУГА ИЗРАДЕ ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.06.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

79800000 – услуге штампања и сродне услуге

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.07.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.07.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена Конкурсне документације 23.06.2020. 

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1 2 34 20 п2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд