У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.2.26/2020 СЕРВИС ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ Партија 2-Сервис за тракторе "SOLIS" Партија 4- Сервис, поправка грађевинске машине марке "RHINOCEROS X8"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.26/2020 СЕРВИС ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
Партија 2-Сервис за тракторе "SOLIS"
Партија 4- Сервис, поправка грађевинске машине марке "RHINOCEROS X8"

Партија 2- 50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 4- 50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=238296

Рок за достављање понуда:
10.04.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
10.04.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора П2

Одлука о додели уговора П4

Обавештење о закљученом уговору П4

Обавештење о закљученом уговору П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд