У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.2.25/2020 УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ, Партија 9 - Редован сервис у гарантном року за грађевинске машине bob cat марке "SUNW ARD SWL 3220"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.06.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.25/2020 УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Партија 9 - Редован сервис у гарантном року за грађевинске машине bob cat марке "SUNW ARD SWL 3220"

Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 9-50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.07.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.07.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 1 2 25 2020 П9

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд