У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

JН 1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ, Партија 2 - Услуга видео надзора над објектима (са пратећом опремом)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
JН 1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ,
Партија 2- Услуга видео надзора над објектима ( са пратећом опремом)
79714000 – услуге надзора

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:

10.12.2015. године до 13 часова

Јавно отварање понуда:

10.12.2015. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 1

Остала обавештења

Одлука о додели

© ЈКП Зеленило-Београд