У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

JН 1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ, Партија 1 - Услуга физичко-техничког обезбеђења

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.11.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:
JН1.2.25/2015 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО НАДЗОРОМ,
Партија 1- Услуга физичко-техничког обезбеђења
79710000 – услуге обезбеђења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

© ЈКП Зеленило-Београд