У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.2.24/2019- СЕРВИС ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ II

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана21.08.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.24/2019- СЕРВИС ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
50000000 – услуге поправке и одржавања

Партија 3- Сервис, поправка машина за обраду биомасе марке "HUSMAN"
Партија 4- Сервис, поправка грађевинске машине марке "RHINOCEROS X8"
Партија 5- Сервис поправка грађевинске машине bob cat "SUNW ARD SWL 3220"

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.09.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
24.09.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 2 24 19 П4

Одлука о додели 1 2 24 19 П5

Одлукао додели уговора П3

Обавештење о закљученом уговору П4

Обавештење о закљученом уговору П5

Обавештење о закљученом уговору П3

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд