ЈН 1.2.24/2019- СЕРВИС ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.24/2019- СЕРВИС ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
50000000 – услуге поправке и одржавања

Партија 1- Сервис ,поправка за возила марке "MOVANO"
Партија 2-Сервис за тракторе "SOLIS"
Партија 3- Сервис, поправка машина за обраду биомасе марке "HUSMAN"
Партија 4- Сервис, поправка грађевинске машине марке "RHINOCEROS X8"
Партија 5- Сервис поправка грађевинске машине bob cat "SUNW ARD SWL 3220"
Партија 6- Сервис- поправка опреме уграђене на возила и механизацију за праћење ГПС

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
01.08.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
01.08.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Одлука о обустави поступка П3

Одлука о обустави поступка П4

Одлука о додели уговора П6

Одлука о обустави поступкау П5

Обавештење о обустави поступка П5

Обавештење о обустави поступка П4

Обавештење о обустави поступка П3

Обваештење о закљученом уговору П6

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд