У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак
  • ЈН 1.2.10/2019- СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА , Партија 5 -Сервис-поправка за машине марке "WILLE", Партија 6 -Сервис-поправка возила марке "OPEL", "KALOS" и "FIAT", Партија 7 -Сервис-поправка путничког возила марке "ЗАСТА

ЈН 1.2.10/2019- СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА , Партија 5 -Сервис-поправка за машине марке "WILLE", Партија 6 -Сервис-поправка возила марке "OPEL", "KALOS" и "FIAT", Партија 7 -Сервис-поправка путничког возила марке "ЗАСТА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.05.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.10/2019- СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА , Партија 5 -Сервис-поправка за машине марке "WILLE", Партија 6 -Сервис-поправка возила марке "OPEL", "KALOS" и "FIAT", Партија 7 -Сервис-поправка путничког возила марке "ЗАСТАВА и ЛАДА"
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 5- 98300000- разне услуге
Партија 6- 50112200 -услуге одржавања аутомобила
Партија 7- 50112200 -услуге одржавања аутомобила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.06.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:

28.06.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П5

ПРИЛОГ П6

ПРИЛОГ П7

ОДГОВОР 1 1 2 10 19 п5п6п7

ОДГОВОР 2 1 2 10 19 п5п6п7 12.06.2019.

Одлука о додели уговора П5

Одлука о додели уговора П6

Одлука о додели уговора П7

Обавештење о закљученом уговору П5

Обавештење о закљученом уговору П6
Обавештење о закљученом уговору П7

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд