У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.92 /2019- НАБАВКА ЧИСТИЛИЦА И УСИСИВАЧА-КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.08.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

42990000– Разни уређаји за посебне намене

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.09.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
18.09.2019. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 92 19

Обавештење о закљученом уговору 1 1 92 19

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд