ЈН 1.1.7/2019 МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА Партија 1-Метални профили Партија 2-Арматурно гвожђе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.05.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.7/2019 МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА
Партија 1-Метални профили
Партија 2-Арматурно гвожђе

44316400 – метални производи
14711000- гвожђе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=214198

Рок за достављање понуда:
04.06.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.06.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације 13.05.2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА П1

Обавештење о закљученом уговору 1 1 17 19 П1

Обавештење о закљученом уговору 1 1 7 19 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд