ЈН 1.1.69 /2019-КИПEР

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.04.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

34100000– Моторна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.05.2019. године до 10 часова
Јавно отварање понуда:
07.05.2019. године. године у 10 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд